آزمون هیدرواستاتیک:
این آزمون به این صورت است که طول مشخصی از لوله را بسته به سایز آن آماده کرده و داخل آن را با آب پر نموده و در مخزنی حاوی آب یا مایع با توجه به شرایط در دمای 20 درجه سانتی گراد به مدت 100 ساعت و یا در دمای 80 درجه سانتی گراد به مدت 165 ساعت و یا 80 درجه سانتی گراد به مدت 1000 ساعت تحت فشار داخلی ثابت و متناسب با مشخصات لوله ای که تحت آزمون قرار گرفته می گذاریم.و نمونه تا پایان آزمون نباید دچار هیچ گونه نقیصه یا نشتی قرار گیرد اگر نمونه در طول آزمون مورد آسیب قرار گرفت نمونه مورد نظر رد خواهد شد.

علت انجام آزمون هیدرواستاتیک:
بااستفاده از آزمون فشار هیدرواستاتیک می توان مقدار مقاومت لوله را در اثر فشار داخلی اندازه گیری نمود و آزمون هیدرواستاتیک برای ارزیابی کیفیت لوله پلی اتیلن و نیز مواد اولیه سازنده آن نیز کارایی دارد.با انجام این آزمون در دمای بالا(80 درجه سانتی گراد)می توان دو مطلب را دریافت کرد:1-سنجش مقدار مقاومت لوله پلی اتیلن در مقابل فشار داخلی در دماهای بالا 2- ارزیابی میزان مقاومت لوله پلی اتیلن تحت فشار در مدتی طولانی(بر اساس اصل انطباق دما-زمان)

استانداردهای مربوطه:
استاندارد ملی ایران :  ISIRI 12181-1(1389) -عنوان استاندارد: پلاستیک ها - لوله ها- اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات - تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی-پارت١ اصول کلی
استاندارد ملی ایران :  ISIRI 12181-2(1390) -عنوان استاندارد: پلاستیک ها - لوله ها- اتصالات و سیستم های مونتاژ شده برای انتقال سیالات - تعیین مقاومت در مقابل فشار داخلی-پارت٢-تهیه آ‍زمونه های لوله
استاندارد  مرجع لاتین: ISO 1167-1(2006) -عنوان استاندارد:Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure — Part1: General method
استاندارد  مرجع لاتین: ISO 1167-2(2006) -عنوان استاندارد:Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids — Determination of the resistance to internal pressure —Preparation of pipe test pieces