اندازه گیری و کنترل ابعادی لوله:
آزمون کنترل ابعادی شامل: 

1-اندازه گیری قطر خارجی لوله به وسیله سیرکومتر 2- اندازه گیری ضخامت لوله در فواصل منظم روی محیط دایره به وسیله کولیس کالیبره شده3-تعیین مقدار دوپهنی لوله به وسیله اندازه گیری اختلاف بین حداکثر و حداقل قطر اندازه گیری شده، می باشد.

علت انجام آزمون اندازه گیری و کنترل ابعادی لوله:
يكي از مهمترين عوامل تولید لوله های پلی اتیلن ، مشخصات ابعادي است. اولین پارامتر ابعادی لوله مقدار ضخامت آن می باشد.ضخامت لوله بر عوامل متعددی تاثیر می گذارد.یکی از این عوامل میزان دبی خروجی از لوله می باشد به این صورت که با افزایش مقدار ضخامت لوله از میزان قطر داخلی لوله کاسته می شود که این امر موجب کاهش دبی خروجی از لوله می گردد.از طرفی دیگر اگر بخواهیم ضخامت را کاهش دهیم موجب می شود که میزان استحکام لوله در برابر  میزان تنش وارده بر آن و همچنین فشارهای داخلی و خارجی کاهش یابد. از دیگر آیتم های مهم در تولید لوله های پلی اتیلن مقدار قطر لوله می باشدکه پایین بودن یا بالا بودن این پارامتر هم مانند ضخامت مشکلاتی را به وجود می آورد. بالا بودن قطر لوله باعث می شود که نصب و راه اندازی لوله به دلیل قطر بالا به سختی انجام گیرد از طرفی هم کاهش میزان قطر لوله باعث کاهش دبی خروجی از لوله می گردد.
یکی دیگر از پارامترهای ابعادی لوله که در طراحی و استفاده از آن تاثیر گذار است میزان دوپهنی آن می باشد که این پارامتر بر نحوه نصب واتصالات آن و نیز آب بندی لوله تاثیر گذار است. 


استانداردهای مربوطه:
استاندارد ملی ایران :   INSO 2412(1393) - عنوان استاندارد: پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری -اجزای پلاستیکی -تعیین ابعاد
استاندارد  مرجع لاتین: ISO 3126(2005) - عنوان استاندارد: Plastics piping systems — Plastics components — Determination of dimensions