آزمون برگشت طولی :
آزمون برگشت حرارتی آزمونی است برای اندازه گیری مقدار برگشت طولی لوله که این آزمون هم در آون هوا و هم در حمام مایع گرم قابل انجام می باشد. شرح این آزمون به این صورت است که طول مشخصی از لوله را طبق اندازه ای که در استاندارد مربوط به آن قید شده را بریده و طول مشخصی از آن را یک بار قبل از قرار دادن در آون هوا یا حمام مایع گرم و بار دیگر هم بعد از خارج نمودن آن و سرد شدن مجدد اندازه گیری نموده و این اندازه به گونه ای است که مقدار آن بعد از سرد شدن کمتر از حالت اولیه آن می باشد که البته این اختلاف اندازه گیری نباید بشتر از 3% (حداکثر 3%) باشد 

علت انجام آزمون برگشت طولی :
آزمون اندازه گیری برگشت طولی از این لحاظ حائز اهمیت است که حرارت باعث تغییر شکل در یک پلیمر می شود واز طرفی دیگر ثابت ماندن ابعاد لوله های پلی اتیلن در زمان نصب و استفاده امری مهم به شمار می آید.
لوله های پلی اتیلنی در هنگام فرایند اکستروژن زنجیرهای پلیمری اش در جهت جریان آرایش می یابند و در اثر به سرعت سرد شدن پلیمر آرایش یافته و تنش های درونی آن باقی می ماند.در این صورت اگر قطعه پلیمری دوباره تحت حرارت قرار بگیرد زنجیره های آرایش یافته دوباره آزاد شده و به شکل کلاف درمی آیند و این امر موجب انتقباض قطعه پلیمری در جهت جریان می شود
آزمون برگشت طولی در واقع نشان دهنده مقدار تغییرات ابعادی لوله پلی اتیلن در اثر تنش های داخلی می باشد.اگر این تغییرات ابعادی زیاد باشد نشان دهنده این است که مقدار تنش های داخلی زیاد می باشد.

استانداردهای مربوطه:
استاندارد ملی ایران :  INSO 17614(1392) -عنوان استاندارد: پلاستیکها- لوله های گرمانرم-برگشت طولی-روش و پارامترهای آزمون
استاندارد  مرجع لاتین: ISO 2505(2005) -عنوان استاندارد:Thermoplastics pipes - Longitudinal reversion - Test method and parameters