آزمون كشش :
آزمون کشش به این صورت می باشد که از لوله های پلی اتیلن بسته به مقدار ضخامت آزمونه نمونه هایی دمبلی شکل به وسیله دستگاه دمبل ساز دستی یا ماشینی با ابعادی مطابق با استاندارد آماده نموده و سپس توسط دستگاه کشش با سرعتی ثابت و مشخص تا زمان پاره شدن نمونه کشیده می شود و با اندازه گیری مقدار نیرو بر اساس تغییر طول دمبل ویژگی های مکانیکی آزمونه پلی اتیلنی تعیین می گردد

علت انجام آزمون کشش:
لوله های پلی اتیلنی با توجه به نوع کاربرد و جایی که مورد استفاده قرار می گیرند تحت تنش های مختلفی از قبیل کششی،پیچشی،فشاری ،خمشی و ... می باشند.وآزمون کشش می تواند در تعیین ویژگی های مکانیکی پلی اتیلن و مقایسه مواد پلی اتیلنی مختلف که تحت تنش قرار گرفته اند بسیار کاربردی باشد.و در واقع با انجام آزمون کشش می توان عواملی مانند مقدار درصد ازدیاد طول و یا مقدار تنش تسلیم یا همان تبدیل حالت الاستیکی پلی اتیلن به حالت پلاستیکی را استنباط نمود

استانداردهای مربوطه:
استاندارد ملی ایران :  INSO 17140-1(1394) - عنوان استاندارد: لوله های گرمانرم-تعیین خواص کششی-قسمت اول: روش کلی آزمون
استاندارد ملی ایران :  INSO 17140-3(1394) - عنوان استاندارد: لوله های گرمانرم-تعیین خواص کششی-قسمت سوم:لوله های پلی اولفینی
استاندارد  مرجع لاتین: ISO 6259-1(2015) - عنوان استاندارد:   Thermoplastics pipes – Determination of tensile properties –
Part 1:General test method
استاندارد  مرجع لاتین: ISO6259-3(2015) -عنوان استاندارد:    Thermoplastics pipes – Determination of tensile properties –
Part 3:Polyolefin pipes