سفارش خرید (متر)

شهر

مجری طرح

ردیف

20000

اهواز

آب و فاضلاب اهواز

1

27000

بندرعباس

آب و فاضلاب هرمزگان

2

21000

شهرکرد

آب و فاضلاب شهری شهرکرد

3

17000

شهرکرد

آب و فاضلاب روستایی شهرکرد

4

10000

بندرعباس

آب و فاضلاب هرمزگان

5

9097

جزیره هرمز

شهرداری هرمزگان

6