مساحت طرح ( هکتار)

محل طرح

مجری طرح

ردیف

130

سبزکوه

ایرج کریمی

1

137

بن

مجید امانی

2

110

هرچگان

علی کیانی

3

150

شوراب صغیر

محمد حسین قاسمی

4

132

گهرو

بیژن محمودی

5

120

هرچگان

مسلم بیگی

6

112

بن

یحیی اکبری

7

73

باجگیران

مهرداد امینی

8

60

فرادنبه

علیقلی ربیعی

9

31

معموره

حسین عابدی

10

52

خوی

سید جمال حسینی

11

41

گهرو

مجتبی صادقی

12

32

بلداجی

مسلم سلطانی

13

45

بن

روح الله مرتضوی

14

30.5

کاج

حشمت الله باقری

15

80

چال تو

افراسیاب عباسی

16

30

دستگرد

علیار کوهی

17

40

شهرکرد

نورالله فتح الهی

18

200

آلیکوه

محمد جان کریمی

19

180

چالشتر

عزیزالله دهقان

20

190

چلیچه

عبدالرحمن نوروزی

21

15.7

چنار محمودی

علی اصغر محمودی

22

10.9

چنار محمودی

غلامعلی علی پور بهزادی

23

30

چنار محمودی

عطا محمودیان

24

2.2

کوهرنگ

نور الدین باقری

25

28

سورک

مسعود خدر

26

9

خانمیرزا

حافظ آقا بیگی

27

4

بلداجی

برزو ملک محمدی

28

1.5

فارسان

ذبیح الله مرتضوی

29

2.08

باباحیدر

علیقلی ربیعی

30

67

فردانبه

فیروز محمدی و شرکا

31

48.2

خیرآباد

محمد طاهر صادقی

32

12.5

لردگان

جهانگیر حبیبی

33

14.8

فرخشهر

سعید مرادی

34

12

لردگان

عبدالرسول مبینی

35

33

شهرکرد

محمد فتاحی

36

5.5

وانان

جاسم ناصر پور

37

7.5

فارسان

بهرام علیدادی

38

25

تشنیز

مسعود شریفی

39

2.8

گهرو

داوود صابری

40

12.8

گشنیزجان

نادر خلیلی

41

20

سرتشنیز

صادق ابراهیمی

42

73

باجگیران

مهرداد امینی

43

16

کران

حافظ شهرانی

44

3.8

باباحیدر

سید رحیم مرتضوی

45

2.5

باباحیدر

سید رحیم مرتضوی

46

3.3

کران

قیظان شهرانی

47

6

کران

قاسم هاشم خواه

48

5.5

جونقان

علی فروزنده

49

27

وستگان

ابراهیم رئیسی

50

60

فرادنبه

علیقلی ربیعی

51

31

معموره

حسین عابدی

52

19.4

شاه قریه

اکبر رضایی

53

7

مرادان

بندر مرادی

54

10.5

مرادان

ناصر مرادی

55

1.5

سورشجان

علیرضا کریم زاده

56

2.9

نصیرآباد

عباس نصیری

57

4

نصیرآباد

علیار نصیری

58

2

کوهرنگ

فیروز سلجوقی پور

59

5

کوهرنگ

محمد علی سلجوقی

60

2.8

تشنیز

اسفندیار احمدی

61

6

بروجن

علیداد حضرتی

62

32

بروجن

مسلم سلطانی

63

3.4

چلیچه

جان محمد احمدی

64

2

امام قیس

غلامحسین بنی هاشمی

65

10.9

گشنیزجان

حسین طاهری

66

11.5

مرادان

حشمت الله اسدی

67

0.7

گوجان

اسدالله جهانبازی

68

41

گهرو

ناصرقلی رئیسی

69

52

خوی

حسن حبیبی

70

3.3

بازفت

علی ظاهری

71

45

بن

روح الله مرتضوی

72