سفارش خرید (متر)

شهر

مجری طرح

ردیف

4000

شهرکرد

جهاد کشاورزی شهرستان شهرکرد

1

4000

شلمزار

جهاد کشاورزی شهرستان کیار

2

3500

بن

جهاد کشاورزی شهرستان بن

3

3000

کوهرنگ

جهاد کشاورزی شهرستان کوهرنگ

4

 

 

 

5

 

 

 

6