آزمون تعيين چگالي:
چگالی  یک ماده در واقع نسبت جرم به حجم آن ماده است که واحد آن گرم بر سانتی متر مکعب یا کیلوگرم بر متر مکعب می باشد . و مقدار مجاز آن برای ماده پلی اتیلن طبق استاندارد باید بزرگتر یا مساوی با 0.941 گرم بر سانتی متر مکعب باشد.
این آزمون به این صورت است که چگالی ماده اولیه پلی اتلین یا محصول با استفاده از اندازه گیری تقریبا 1 گرم از ماده پلی اتیلن یک بار در هوا و یک بار به صورت شناور در مایعی با چگالی مشخص به وسیله ترازوی دقیق محاسبه می گردد.

علت انجام آزمون چگالی:
با استفاده از مقدار چگالی مواد پلی اتیلنی می توان آنها را گروه بندی کرد. مقدار چگالی یک محصول نهایی نشان دهنده میزان کیفیت چرخه تولید آن محصول می باشد و همچنین به بررسی میزان یکنواختی محصولات پلی اتیلن نیز کمک می کند. در بشتر موارد مقدار چگالی ماده پلیمری به نوع روش آماده کردن نمونه وابسته می باشد.


استاندار مربوطه:
استاندارد ملی ایران :  INSO 7090-1(1398)  -عنوان استاندارد: پلاستیک ها-روش های تعیین چگالی پلاستیکهای غیر اسفنجی-قسمت 1:روش غوطه وری،روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون
استاندارد  مرجع لاتین: ISO 1183-1(2019) -عنوان استاندارد: Plastics- Methods for determining the density of non-cellular plastics-
Part 1: Immersion method, liquid pyknometer method and titration method