کنترل کیفیت و آزمایشگاه

 

مشتریان برای شرکت پلی دشت شهرکرد  دارای اولویت هستند و هدف ما تولید و تحویل محصولات با کیفیت ، بادوام و دارای کارایی بالا می باشد که علاوه بر جلب رضایت مشتریان دارای مطابقت با استانداردهای ملی و بین المللی نیز باشند.

شرکت پلی دشت با تعهد به کیفیت، صرف زمان برای آموزش صحیح کارکنان و حمایت تیم مدیریت ارشد برای انجام هرچه بهتر مسئولیت های کارکنان  و کارایی بهتر، تضمین می کند که محصولات ما تمام الزامات را برآورده می کند یا از آنها فراتر می رود.

برنامه کنترل کیفیت شرکت پلی دشت

کنترل کیفیت و انجام آزمونها  مطابق طرح کیفیت محصول در شرکت پلی دشت در سه مرحله انجام می شود:

1-کنترل کیفیت مواد اولیه ورودی:

پس از ورود مواد اولیه به کارخانه پلی دشت و قبل از تخلیه مواد،  واحد کنترل کیفیت اقدام به بررسی بار نموده و آزمونهای لازم برای تائید کیفیت مواد اولیه را انجام می دهد و نتایج آزمون را ثبت و بررسی می نماید .  با توجه به نتایج به دست آمده ، تائید یا عدم تائید مواد اولیه را  به واحد انبار اعلام می کند. با تائید مواد اولیه توسط واحد کنترل کیفیت و آزمایشگاه بار تخلیه میگردد و برای استفاده در خط تولید در انبار مواد اولیه قرار گیرد .

2- کنترل کیفیت حین تولید:

کنترل کیفیت حین تولید برای محصول در شرکت پلی دشت طی مراحل مختلف توسط مدیران و اپراتورهای تولید انجام می شود و در فرم های مربوطه ثبت می گردد و هم چنین  واحد کنترل کیفیت نیز در حین تولید محصول، بر کنترل تولید نظارت دارد و آیتم های اندازه گیری حین تولید را بررسی و کنترل می نماید.و همچنین در شروع و حین تولید واحد آزمایشگاه اقدام به درخواست نمونه از واحد تولید برای انجام آزمون نموده تا اگر نتایج حاصل شده منطبق براستانداردهای مربوطه باشد تولید ادامه پیدا کند و چنانچه مطابق استانداردهای مربوطه نباشند تولید متوقف شده و اصلاحات لازم صورت پذیرد.

3- کنترل کیفیت محصول نهایی:

جهت کنترل نهایی محصول بر روی محصول نهایی آزمایشات مربوطه انجام می شود به این صورت که از محصولات تولید شده در هر شیفت توسط واحد کنترل کیفیت نمونه گیری انجام می گیرد و در آزمایشگاه توسط مسئول آزمایشگاه ،آزمونهای مربوطه که  انجام می گیرد و ثبت می گردد، نتایج حاصل شده با مقادیر استاندارد مقایسه می شود و چنانچه نتایج مطابقت داشته باشند از بخش تولید به انبار منتقل و  آماده بارگیری می گردند .

 

کاربرد آزمون

استانداردهای مرجع

نام آزمون

لوله

INSO 6980-1

آزمون تعیین شاخص جریان مذاب(MFR)

لوله و مواد اولیه

ISIRI 7186-6

آزمون زمان القا اکسایش (OIT)

لوله و مواد اولیه

ISIRI 7090-1

آزمون تعیین مقدار دانسیته

لوله و مواد اولیه

ISO 18553,INSO 20059

آزمون  درجه توزیع و پراکنش دوده*

لوله و مواد اولیه

ISO 6964

آزمون اندازه گیری درصد دوده*

لوله

INSO 17140-1,3

ISO 6259-1,2

آزمون کشش(TENSILE)

لوله

ISO 13479

آزمون رشد آهسته ترک

لوله

INSO 17614

آزمون برگشت حرارتی

لوله

INSO 14427

بررسی وضعیت ظاهری محصول

لوله

INSO 14427,2412

اندازه گیری ابعاد محصول

لوله

INSO12181

آزمون فشار هیدرواستاتیک

لوله

INSO 14427-2

آزمون یکپارچگی ساختار

لوله

INSO 12181-1,2

آزمون نشتی لوله با اتصالات

لوله

INSO17304

آزمون کشش جوش لب به ل